wstęp organizacja obozu obóz i powstańcy
warunki bytu reżim w obozie pogwałcenie praw
dowody zbrodni przypisy cmentarz jeniecki

*) Ze względu na to, że dokument, z którego czerpano te dane, pisany był w języku rosyjskim, autor miał trudności w dokładnej rekonstrukcji pisowni niemieckiej niektórych nazwisk.
9) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
10) Tamże.
11) Tamże.
12) Zeznanie gen. von Oesterrich, szefa wywiadu dla spraw ieńców w Sztabie XX Okręgu Wojskowego Gdańsk _ Proces Norymberski, t VII str. 401 tv\ ,T. Brandhuber, „Zeszyty Oświęcimskie", 1960, Nr 4. '
13) Autor ma na myśli okres panującej epidemii tyfusu. Patrz dokument Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Nr 474. Zeznanie Cecylii Frei
14) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu Teczka dotycząca obozów na Opolszczyżnie. Pamiętnik Wincentego Peszkowskiego
15) Szymon Datner: Zbrodnie Wehrmaehtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej. MON, Warszawa 1961, str. 315.
16) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15, dotyczy: korespondencji w związku z artykułem umieszczonym w „Gazecie Ludowej" (wykaz powstańców warszawskich w Łambinowicach).
17) Tamże. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji dla Badań Niemieckich Zbrodni Wojennych. Cz. II — protokół z przesłuchania świadków.
18) Tamże. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji dla Badań Niemieckich Zbrodni Wojennych.
19) Szymon Datner. op. cit., str. 291.
20) Jan Rzepecki: Wspomnienia i przyczynki historyczne. Warszawa 1956, str. 292.
21) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15. Sprawozdanie z przesłuchania świadków, str. 4. Zeznanie świadka Czesława Gołąba.
22) Tamże. Sprawozdanie sądowo-lekarskie z oględzin zbiorowych mogił i zwłok ludzkich w obozie jeńców wojennych w Łambinowicach.
23) Tamże. Sprawozdanie z przesłuchania świadków, str. 4.
24) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu. Teczka dot. obozów na Opolszczyżnie. Relacja byłego jeńca Jana Mroza, numer obozowy 180 Z.A.
25) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15. Sprawozdanie sądowo-lekarskie z oględzin zbiorowych mogił i zwłok ludzkich w obozie jeńców w Łambinowicach.
26) Tamże. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji dla Badań Niemieckich Zbrodni Wojennych. Cz. I — 6. I. 1346 r.
27) Tamże.
28) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu. Teczka dot. obozów na Opolszczyźnie. Pamiętnik byłego jeńca Wincentego Peszkowskiego..
29) Tamże.
30) Tamże.
31) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Teczka 33, ob. Nr 15. .
32) Szymon Datner, op. cii., str. 316 oraz „Zeszyty Oświęcimskie", 1960, Nr %
str. 16.
33) Tamże.
34) „BMetyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce", t. VII. Fragment pamiętników Rudolfa Hoessa, byłego komendanta obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
36) Wspomnienia Rudolfa Hoessa — komendanta obozu oświęcimskiego. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1961, str. 122.
37) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15.
38) Tamże.
39) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu. Teczka dotycząca obozów na Opolszczyżnie. Relacja Wincentego Peszkowskiego.
40) Archiwum- Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji do Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych.
41) Tamże.
42) Tamże.
43) Dokument Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Nr 474.
44) Tamże.
45) Tamże.
46) Tamże.
47) Tamże.
48) Tamże. Zeznanie świadka, byłego jeńca Czesława Gołąba.
49) Tamże.
50) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu. Teczka dotycząca obozów na Opolszczyżnie. Relacja byłego jeńca Czesława Gołąba i Jana Mroza.
51) Tamże. Zeznanie byłego jeńca Mariana Rzeczkowskiego, z którym kontakt umożliwił autorowi Bolesław Moszczyński.
52) Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu. Teczka dotycząca obozów hitlerowskich na Opolszczyżnie. Relacja Czesława Gołąba.
53) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15. Protokół spisany w Łambinowicach dnia 20. X. 1945 r. w obozie jeńców wojennych narodowości rosyjskiej, polskiej, angielskiej i francuskiej. Sygn. akt K.P., 113/45.
54) Tamże. Teczka 33, ob. Nr 15. Sprawozdanie sądowo-lekarskich oględzin mogił i zwłok ludzkich w obozie jeńców w Łambinowicach koło Niemodlina.
55) Konwencja Genewska ratyfikowana przez Polskę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r. Dziennik Ustaw R. P. z 27. VII. 1932 r., Nr 103, poz. 866.
56) Szymon Datner, op. cit., str. 44.
57) Tamże, str. 8.
58) Tamże.
59) Tamże, str. 9.
60) „Zeszyty Oświęcimskie", 1960, Nr 4, str. 11.
61> Materiały i dokumenty Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Opolu.
67) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15. Sprawozdanie sądowo-lekarskie oględzin mogił i zwłok ludzkich w obozie Łambinowice.
68) Wspomnienia Rudolfa Hoessa — komendanta obozu oświęcimskiego, op. cit.
69) Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w' Polsce. Teczka 33, ob. Nr 15.
70) Album rysunkowy został znaleziony w obozie w Łambinowicach przez pierwszego sołtysa wsi w latach 1945—1950, Stanisława Zaniewskiego. Ponieważ wśród rysunków znajdował się dokument osobisty Mikołaja Teslenki ze szkicem wykonanym tą samą ręką, co pozostałe rysunki, autor niniejszej książki sądził, że to właśnie Teslenko jest ich twórcą. Chcąc uzyskać bliższe dane i o nim, i o warunkach, w jakich powstawały rysunki, umieścił w czasopiśmie „Polska" (1963, Nr 7) artykuł o Mikołaju Teslence i znalezionych szkicach. Po pewnym czasie otrzymał list, z którego się dowiedział, że autor szkiców żyje w ZSRR (Baszkiria) i nazywa się Georgi Iwanowicz Daniłow, z zawodu malarz, studiujący do r. 1941 w Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie.
Był on jeńcem obozu w Łambinowicach i tu, nie bacząc na koszmar życia obozowego, wolne chwile poświęcał rysowaniu portretów jeńców polskich, rosyjskich, włoskich i innych. Chciał on przekazać świadectwo nieludzkich cierpień, jakich doznawali jeńcy, wszystkim tym, którzy tę wojnę przeżyją. Umiejętność uchwycenia wyrazu psychologicznego, typowości w twarzy, duża biegłość warsztatowa dowodzą, że już wtedy był Daniłow rysownikiem wysokiej klasy. Znalazło to potwierdzenie w ocenie artysty-malarza Jakuba Janczyńskiego, członka Związku Plastyków w Opolu, który obejrzał album. W albumie znajdują się studia, szkice z natury, rysunki z wyobraźni i kopie różnych dzieł sztuki, rysowane na luźnych kartkach, kartach chorobowych jeńców itp.
Mikołaj Teslenko był felczerem, który robił opatrunki chorym i rannym jeńcom radzieckim.
71) Komunikat Nadzwyczajnej Państwowej Komisji Radzieckiej do Spraw Ustalenia i Zbadania Zbrodni Niemiecko-faszystowskich Najeźdźców i Ich Wspólników. O przestępstwach dokonanych przez niemiecki rząd i niemieckie naczelne dowództwo na radzieckich jeńcach wojennych w obozie Łambinowice. Protokół Nr 68 (tekst w języku rosyjskim). Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, dokument Nr 474.

wstęp organizacja obozu obóz i powstańcy
warunki bytu reżim w obozie pogwałcenie praw
dowody zbrodni przypisy cmentarz jeniecki